Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleer

Geledingen

De schoolcommissie maakt meer mogelijk op school

In de schoolcommissie zitten ouders die schoolzaken en activiteiten op hoofdlijnen bespreken. Daarnaast helpt de commissie bij het organiseren van allerlei activiteiten, zoals het sinterklaasfeest, de kerst- en paasviering, het schoolreisje, het schoolkamp, klussen in en om de school, het afscheid van leerlingen van groep 8. De taken zijn vastgelegd in het reglement schoolcommissie, dat op school ter inzage ligt.
 

Samenstelling schoolcommissie

  • Evelien Pit                                         voorzitter
  • Stieneke Keus                                 secretaris
  • Steven Bams                                    penningmeester
  • Daniël Stuurman                           verkeersouder
  • José Gruben                                     lid
  • Lisa Frissen                                       lid

 

Veilig verkeer rondom de school

Daniël Stuurman is vanuit de schoolcommissie als verkeersouder het aanspreekpunt voor ouders, school, Veilig Verkeer Nederland en de gemeente voor alle zaken die met het verkeer te maken hebben.

 

Medezeggenschap door ouders en personeel

De medezeggenschapsraad (MR) is het inspraakorgaan van ouders en personeel dat meebeslist of adviseert over de voorgenomen besluiten van het bevoegd gezag, zoals de vakantieregeling, de besteding van de ouderbijdrage, het activiteitenplan en het formatieplan. Deze raad bestaat uit vier personen: twee ouders en twee personeelsleden. De taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in het Basisreglement Medezeggenschapsraad.

 

Samenstelling MR

Personeelsgeleding:

  • Karlo Bakker                                                        voorzitter / afgevaardigde GMR
  • Ike Kok - Lammers                                             secretaris
Oudergeleding:
  • Roelien Booij - Oppelaar                                lid
  • Jarno Kats                                                               lid                          

GMR

Binnen TrEf Onderwijs hebben we een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Vanuit alle acht scholen is een personeelslid of een ouderlid vertegenwoordigd.